Obchodné podmienky

Vymedzenie základných pojmov

Predávajúci: dodávateľ tovaru prostredníctvom internetovej stránky e-shopu www.cosmoonline.sk je spoločnosť Papi Trade s.r.o., 616, 925 01  Matúškovo, IČO: 47 343 630, DIČ: 2023831722, zapísaná v Obchodnom registri OS TT, oddiel: Sro, číslo vložky: 32269/T. Kontaktné údaje: Telefón: +421 905 207 638, +421 905 528 583, e-mail: papitradesro@gmail.com (ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci: koncový zákazník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ktorá prostredníctvom e-shopu vytvorila objednávku.

E-shop: elektronický obchod umiestnený na webovej adrese www.cosmoonline.sk, prostredníctvom ktorého si Kupujúci objednáva tovaru u Predávajúceho.

Ceny v e-shope sú zmluvné a uvádzané na mernú jednotku. Ceny tovaru v e-shope sú uvedené vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci zaplatiť. Výsledná cena objednávky sa môže zvýšiť o cenu prepravného a cenu obalov, ktorých je tovar dodávaný. Cena prípadných poplatkov za dopravu sa určí podľa časti „Dodacie podmienky“ v závislosti od hmotnosti objednávky.

Tovar: produkty ponúkané na predaj na stránkach e-shopu.

Objednávka: vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom produktov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Záväzná objednávka: kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu sa považuje za uzatvorenú na strane Kupujúceho vyplnením objednávkového formulára potvrdeného tlačidlom „objednať“ a na strane Predávajúceho potvrdením vybavenia objednávky prostredníctvom e-mailu. V prípade zmeny výslednej ceny objednávky, je zmluva uzatvorená až po odsúhlasení novej ceny objednávky Kupujúcim. Takto vytvorenú objednávku je možné meniť len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo až po zaplatení celej ceny objednaného tovaru.

Registrácia: pre nakupovanie v e-shope predávajúceho nie je potrebné vytvorenie si osobného účtu zákazníka v e-shope. Kupujúci je pri nákupe povinný uviesť pravdivé údaje.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Povinnosti Kupujúceho:

– zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar a prípadné prepravné. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru – objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou objednávkou po doručení potvrdenia o vybavení objednávky.

– oboznámiť sa pred vytvorením objednávky s popisom a vlastnosťami tovaru (niektorý tovar môže mať v popise len ilustračný obrázok – Predávajúci o tom v popise informuje), všetkými dostupnými informáciami o tovare ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a  zverejnenými v e-shope (odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami zoznámil a bezvýhradne s nimi súhlasí),

Tovar ponúkaný v e-shope môže podliehať skaze, Kupujúci je preto povinný prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne, poprípade pri dovoze kuriérom. V prípade, že Kupujúci tovar bezdôvodne neprevezme je povinný Predávajúcemu nahradiť škodu mu tým spôsobenú.

Predávajúci je povinný:

– dodať Kupujúcemu tovar v množstve a cene uvedenej v záväznej objednávke,

– najneskôr spolu s tovarom zaslať Kupujúcemu faktúru za tovar, dokumenty nevyhnutné na riadne užívanie objednaného tovaru. Faktúra sa Kupujúcemu štandardne doručuje v elektronickej podobe. V prípade záujmu o vyhotovenie papierovej faktúry to Kupujúci uvedie v poznámke k objednávke.

– v prípade nedostupnosti tovaru, zmeny ceny tovaru/objednávky o tom kupujúceho okamžite informovať

– dôsledne dodržiavať všetky povinnosti, ktoré Predávajúcemu vyplývajú z platnej legislatívy

Dodacie podmienky

Tovar Predávajúci dodáva externou kuriérskou spoločnosťou, poprípade je možný osobný odber na prevádzke: Šafáriková 1526, 924 01  Galanta.

Minimálna cena objednávky pri doprave zabezpečenej Predávajúcim je 10 EUR.

Cena prepravy je 2 EUR v rámci mesta Galanta.

Cena prepravy prostredníctvom spol. Zásielkovňa je 2,50 EUR

Platobné podmienky

Spôsob úhrady: Tovar je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi:

Bankovým prevodom na č. účtu: SK88 7500 0000 0040 2608 5215

V hotovosti pri prebratí objednávky. Doklad o predaji tovaru je Kupujúcemu odovzdaný pri prevzatí zásielky.

Bezhotovostnou platbou prostredníctvom platobnej brány GP Web pay (ČSOB Secure pay).

E-shop www.cosmoonline.sk / spol. Papi Trade s.r.o. si vyhradzuje možnosť skontrolovať vek osoby preberajúcej tovar v mieste dodania. Ak osoba nedovŕšila vek 18 rokov a Tovar nemôže prevziať iná osoba, e-shop www.cosmoonline.sk / spol. Papi Trade s.r.o. odmietne odovzdanie Tovaru takejto osobe. Zákazník môže poveriť na prevzatie Tovaru v mieste dodania Tovaru iba osobu vo veku 18 rokov a staršiu. Ak táto osoba nespĺňa stanovenú podmienku, e-shop www.cosmoonline.sk / spol. Papi Trade s.r.o. jej odmietne Tovar odovzdať (najmä v prípadoch, ak ide o dodanie tovaru, ktorého predaj je limitovaný dosiahnutím zákonom stanovenej vekovej hranice 18 rokov (osobitne pri dodaní alkoholických nápojov a/alebo tabakových výrobkov).

Právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Účelom práva odstúpenia od zmluvy zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)  je poskytnúť Kupujúcemu možnosť zoznámiť sa s tovarom za rovnakých podmienok ako obvyklé pri nákupe v kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.

Predávajúci ponúka v internetovom obchode prevažne potraviny. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu ak ide o tovar, ktorý  podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. V prípade, že s dodaným tovarom nie ste spokojný okamžite nás o tom informujte.

V zmysle vyššie uvedeného je tovar možné vrátiť bez udania dôvodu len v stave v ako mu bol doručený – najmä nepoužitý, vrátane všetkých dokumentov. Predávajúci vrátený tovar skontroluje a ak spĺňa podmienky na vrátenie, vráti kupujúcemu peniaze v lehote podľa ďalších bodov.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy najneskôr do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy a zaslať Kupujúcemu spolu s vráteným tovarom. Pre plynulejšie  vybavenie odstúpenia od zmluvy zašle Kupujúci vyplnený formulár aj na e-mail predávajúceho.

Predávajúci vráti zaplatenú cenu za tovar vrátane nákladov na dopravu na číslo účtu kupujúceho do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Podmienkou vrátenia kúpnej ceny je doručenie vráteného tovaru kupujúcemu.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Vrátený tovar je Kupujúci povinný vrátiť na adresu: Papi Trade s.r.o., 616, 925 01  Matúškovo.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Papi Trade s. r. o. ako prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov spracúva osobné údaje spôsobom a v rozsahu ustanovenom v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia na ochranu osobných údajov svojich zákazníkov. Osobné údaje spracúvané v informačných systémoch predávajúceho, ktoré sú registrované (oznámené) na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sú využívané výlučne prevádzkovateľom na plnenie svojich povinností voči Kupujúcemu a na vnútorné potreby Predávajúceho (napr. prieskum trhu, hodnotenie spokojnosti zákazníkov). Na účely vybavenia objednávok spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na evidovanie a doručenie objednávky,  najmä: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefónne číslo, podrobnosti o objednanom tovare.

Ak Kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných na marketingové účely, prevádzkovateľ ho môže oslovovať najmä zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže Kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania so spracúvaním osobných údajov podľa platného zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám výlučne na účely plnenia si svojich zmluvných povinností voči Kupujúcim, najmä  doručovateľským a kuriérskym spoločnostiam.

Záverečné ustanovenia

Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je reklamačný poriadok.

Kupujúci si akékoľvek svoje práva a nároky môže voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť možno podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm . Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na papitradesro@gmail.com

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane a súčasti nadobúdajú účinnosť 08.apríla 2020.

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Postup uplatnenia a vybavenia reklamácie kupujúceho sa riadi ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov, voči spotrebiteľovi najmä zo zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, a zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení.

K zakúpenému tovaru je priložený doklad o kúpe prípadne záručný list. Ak k tovaru záručný list nie je pribalený, záručným listom je doklad o kúpe tovaru. V tom prípade bude k vybaveniu reklamácie postačovať len doklad o kúpe, ktorým môže byť aj faktúra doručená kupujúcemu e-mailom.

Prevzatie tovaru

Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu keď dodávka bola prevzatá kupujúcim. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.

V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je kupujúci povinný ihneď vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový záznam), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

Škodový záznam by mal obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo zásielky, dátum a čas prevzatia tovaru, potvrdenie prepravcu, prípadne aj fotografiu poškodeného balíka a tovaru.

Na základe takto vyhotoveného škodového záznamu doručeného predávajúcemu bezprostredne po prevzatí tovaru môže predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru formou opravy tovaru, dodania nového tovaru, alebo poskytnutím primeranej zľavy (zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu prepravy nesie dopravca – tovar je poistený). Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do troch pracovných dní od dňa prevzatia tovaru.

Záručné podmienky

Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.

V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, zmesi určené na okamžitú spotrebu), sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru, inak právo Kupujúceho zaniká.

U nepotravinárskeho tovaru je dĺžka záruky v mesiacoch uvedená na záručnom liste alebo faktúre. Ak nie je vyznačená záručná doba u niektorej položky tovaru, tak je na tovar záruka 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu, a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil.

Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu vyplnením reklamačného formulára ktorý je TU písomne najlepšie prostredníctvom e-mailu uvedeného v kontaktných údajoch Predávajúceho alebo na adresu Predávajúceho.

Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu predávajúcemu čo najskôr, resp. s predávajúcim dohodne spôsob prevzatia tovaru (napr. pri najbližšom rozvoze). Balík musí obsahovať reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, reklamačný formulár (ak už bol zaslaný emailom, kupujúci uvedie túto informáciu na kópiu dokladu o kúpe s uvedením dátumu a e-mailovej adresy, z ktorej bol reklamačný formulár odoslaný).

Predávajúci po obdržaní reklamačného formulára a reklamovaného tovaru určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň keď je predávajúcemu doručený tovar a reklamačný formulár.

Reklamácia bude Predávajúcim vybavená nasledujúcim spôsobom:

Predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo chybný tovar vymení

výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších parametrov, alebo

vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.

Nárok na uplatnenie záruky nevzniká v nasledujúcich prípadoch:

poškodením tovaru pri preprave. Takéto škody sa kompenzujú z poistenia prepravovaného tovaru.

mechanickým poškodením tovaru alebo ak tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk alebo iná vyššia moc), alebo tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom

používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie,

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť – najmä pri zľavnenom tovare, ktorého pozmenené vlastnosti sú v popise tovaru uvedené.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.